Välkommen till GTS Stiftelsens trafikblogg

- en nyskapande trafikblogg

Välkommen till vår trafikblogg! Vi tror att ett helt nytt, generellt transportsystem (GTS) behövs. Ett som kan tävla med våra gamla vägar och järnvägar. Ett sådant system skulle använda de bästa egenskaperna från bilen och kollektivtrafiken, men undvika deras nackdelar. Nya tekniska förutsättningar ska utnyttjas till fullo. Resor kan då utföras utan byten, tidtabeller, energislöseri, förbränningsavgaser, partikelutsläpp, P-bekymmer, tidsspillan, körkort, färdtjänst, förare, buller, dödsfall och personskador. Totalkostnaden skulle därtill troligen bli hälften medan hastigheten fördubblas! Transporternas kvalitativa utveckling har nu varit som förstenad i minst 100 år. Bilen är 100 år och järnvägen 200 år som uppfinningar. Jämför transporternas utveckling med IT-utvecklingen och biotekniken! Vi tycker att samhället formligen skriker - oartikulerat - efter avgörande innovationer på transportområdet – är vi tokiga?

New presentation of GTS and new post to Trafikbloggen

Linda Bystrøm, in the Swedish diaspora in Oslo, has contributed to our understanding of the GTS far-reaching capacities in the Prezi-presentation below. Open and enjoy by orienting yourself through the foliage (by right and left arrows). Linda is an Engineer by the Norwegian University of Life Sciences, NMBU, in Ås.

Per Åhlström, in the Swedish diaspora in Pennsylvania, delivered an appreciated talk at our GTS session by the 7th Podcar City Conference in Washington DC, October 2013. He has posted it to our Trafikbloggen, under the headline "GTS is a new way of thinking Transportation" (look it up, read and comment!). Per is a senior and former Reporter, Editor in Chief, governmental Information Secretary and Consultant in business development, leadership and political commentary.

GTS Stiftelsen - en introduktion


Spårbilbro i "Bubbles and Beams", tillstånd från SIKA
Våra transportsystem är otillräckliga för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Bilismen och kollektivtrafiken tävlar om nya investeringar men båda grundas på tekniska förutsättningar från 1800- och 1900-talen. Vi behöver ett nytt system som är långsiktigt bättre än väg- och järnvägstrafik samtidigt som det kan samverka med de äldre systemen.

I dag förutsätts människor anpassa sig till de gamla transportmedlen. Vi behöver i stället ett generellt transportsystem – GTS – med teknik som anpassas till människornas behov i dag och för framtiden. Därmed kan vi uppnå en högre livskvalitet och lönsamhet för både individer, kollektiv, företag och samhälle. Vi vet ännu inte i detalj hur detta nya transportsystem kommer att se ut. Vi tror att det kommer att likna aktuella spårbilsförslag men vara mera allmänt utvecklat.

Vi har bildat Stiftelsen för ett generellt transportsystem (GTS Stiftelsen).
Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning, utveckling, tillämpning, standardisering och licensiering för GTS samt utbildning om GTS.

Vi välkomnar investerare och donationer till GTS Stiftelsens verksamhet.

Uppland i mars 2015
Kjell Dahlström och Jan-Erik Nowacki
stiftarna

Bubbles and Beams - a convenient future

Åsa Torstensson inbjöd som relativt ny infrastrukturminister trafikverkens ledningar till ett seminarium om framtidens transporter i mars 2007. SIKA hade nyligen redovisat sin första rapport om alternativa transportsystem, särskilt spårbilsystem, för framtiden. SIKA uppdrog till videoanimatören Hans Kylberg att gestalta ett spårbilsystem filmatiskt. Resultatet blev Bubbles and Beams som visades vid framtidsseminariet för första gången men sedan dess har den setts av hundratusentals människor över hela världen. Filmen illustrerar hur ett GTS kan utvecklas från ett PRT-liknande ursprung. Filmen visas här med benäget tillstånd av SIKA.

Broschyr om GTS på svenska

En broschyr på svenska kan du öppna här svensk broschyr GTS. Under English kan du öppna broschyren på engelska. Vi har även tryckt en mindre upplaga av den engelska versionen - kontakta oss om du vill ha en.

Inspirerande lunchsamtal om GTS

Under våren 2012 genomförde GTS Stiftelsen fyra lunchsamtal i KTH-miljö med särskilt inbjudna deltagare. Deltagare från en rad olika organisationer och med vitt skilda expertkunskaper vittnade samstämmigt om trögheten och konservatismen i transportsektorn.
Läs sammanfattningen GTS Apollo-luncher, slutlig sammanfattningLogin