Välkommen till GTS Stiftelsens trafikblogg

- en nyskapande trafikblogg

Välkommen till vår trafikblogg! Vi tror att ett helt nytt, generellt transportsystem (GTS) behövs. Ett som kan tävla med våra gamla vägar och järnvägar. Ett sådant system skulle använda de bästa egenskaperna från bilen och kollektivtrafiken, men undvika deras nackdelar. Nya tekniska förutsättningar ska utnyttjas till fullo. Resor kan då utföras utan byten, tidtabeller, energislöseri, förbränningsavgaser, partikelutsläpp, P-bekymmer, tidsspillan, körkort, färdtjänst, förare, buller, dödsfall och personskador. Totalkostnaden skulle därtill troligen bli hälften medan hastigheten fördubblas! Transporternas kvalitativa utveckling har nu varit som förstenad i minst 100 år. Bilen är 100 år och järnvägen 200 år som uppfinningar. Jämför transporternas utveckling med IT-utvecklingen och biotekniken! Vi tycker att samhället formligen skriker - oartikulerat - efter avgörande innovationer på transportområdet – är vi tokiga?

Aktuell verksamhet

Dags för den sjunde spårbilskonferensen Washington DC 23-25 oktober

GTS Stiftelsen deltar i den sjunde spårbilskonferensen, på lika många år (Uppsala -07, Ithaca NY -08, Malmö 09, San José Ca -10, Stockholm -11, Berlin -12).  I år anordnas den i Washington DC den 23-25 oktober. Med utgångspunkt i traditionell kollektivtrafik driver dessa konferenser utvecklingen vidare, framför allt med olika former av spårbilsteknik. Årets tema är INNOVATIONS IN PUBLIC TRANSPORTATION
Stiftelsens detaljprogram vid en av sessionerna - A General Transportation System:
- What is GTS, Kjell Dahlstrom, architect
  GTS is explained in a nutshell, an elevator speech.
- Development of GTS Technology, Jan-Erik Nowacki, engineer
  Platooning is essential.
- Analysis, Fulfilment of Transportation Objectives, Arne Muñoz, engineer, Require
   Today’s vague and ambiguous transportation objectives give no control – any infrastructure project will do well. New effective objectives pave the way for innovative transportation solutions.
- How habit keeps our thinking in a box, Per Ahlstrom, journalist
   To achieve efficiency in the transportation system you have to step back, take in the whole picture, and ask the right questions.
- Discussion, 30 min

Tidigare verksamhet


Rondell för spårbilar i "Bubbles and Beams", tillstånd SIKA
Det finns ett stort behov av information om vad spårbilar är och hur de kan bidra till att de transportpolitiska målen förverkligas. Forskning om och teknisk utveckling av spårbilsystem är ännu i sin linda. Det är främst några få innovativa spårbilsföretag som har satsat utvecklingsresurser.

Aktuellt
GTS Stiftelse presenterade sin utvecklade verksamhet vid den femte podcar-konferensen i Stockholm den 7-8 september 2011.
GTS Stiftelsen presenterades av Kjell Dahlström vid World Society for Ekistics konferens i Bombay den 8-12 november 2010.
GTS Stiftelsen diskuterade utveckling av ett generellt transportsystem och ett centrum för spårbilsutveckling på Innovatum i Trollhättan den 2 november 2010.
GTS Stiftelsen presenterade sin verksamhet vid den fjärde podcar-konferensen i San José, Silicon Valley, Kalifornien den 27-29 oktober 2010.

Debatt, opublicerat mm
Under sensommaren 2011 tog debatten om den svenska trafikpolitiken fart i media. 1-2 september förekom i Dagens Nyheter flera artiklar som berörde framtidens transportsystem. Vår opublicerade kommentar:

Vilse i trafiken
Det är glädjande att både forskare och politiker ger sig i kast med framtidens transportsystem men det är beklagligt att alla tycks så låsta vid 1800- och 1900-talens tekniska lösningar, järnvägar, spårvägar och motorvägar för tåg, spårvagnar, bussar och bilar (se bl a DN Debatt och DN artiklar 1-2 september). Politiker tycks beredda att budgetera miljarder för järnvägar och spårvägar medan forskare till synes mer måttfullt satsar på bussar.

I Sverige finns en av världens första testbanor för spårbilar i Uppsala. I Stockholm genomfördes 7-8 september den femte internationella konferensen om spårbilar med deltagare från hela världen. Intresset för spårbilar är stort i exempelvis Obama-administrationens USA, där motorvägsnätet inte längre ses som framtidens transportlösning, i Indiens gastkramade jättestäder och i många kommuner i vår lugnare del av världen. Spårbilar upphäver många nackdelar med traditionell kollektivtrafik, exempelvis tidtabeller och ständiga mellanstopp, samtidigt som de upphäver trängsel och miljöeffekter av bilar och kollektivtrafik på väg. Spårbilsystem kan beskrivas som ett internet för både resenärer och gods.

Bilismen och kollektivtrafiken är barn av industrialismens samhällsbygge. Både politiker och transportforskare torde vara väl medvetna om detta och om alternativet spårbilar. Men de skyggar. Man tror att man får fler väljare eller forskningsanslag om man traskar omkring i de klassiska trafiklösningarna. Det är sorgligt. Sverige har unika förutsättningar att utveckla spårbilsystem till en standardiserad lösning för världens transportmarknader men civilkuraget saknas.

Pionjärbanor för spårbilar

Utredningen om Pionjärbanor för spårbilar, Analys av aktuella förutsättningar (Regeringskansliet, Näringsdepartementet Ds2009:48) ligger till grund för en inom Trafikverket pågående utredning. Den kan leda fram till ett eventuellt beslut om förverkligande av en första pionjärbana. En kortfattad broschyr från utredningen på Näringsdepartementet kan öppnas här.

Spårbilar - nytt resande på spår

Login